6 Μαρ 2013

Το σύμβολον της (συγχρονης...) πίστεως

- Πιστεύουσιν  (- οι ολιγάρχες -) εις ένα καπιταλισμόν εξουσιαστικόν τέρας  χρηματοκράτορα, καταστροφέα ουρανού και γης, ορατών τε (αλλά και ... αοράτων -σε off- shores!).
- Και εις ένα τραπεζικόν σύστημα (τον υιόν του καπιταλισμού) το αμείλικτον, το ανθρωποκτόνον και αριθμολάγνον, το εκ του καπιταλισμού γεννηθέν - προ πάντων των αιώνων. Χρήμα εκ του χρήματος, χρυσόν εκ του χρυσού ποιηθέντα - ου γεννηθέντα - ομοούσια των καπιταλιστών - διά των οποίων τα πάντα εξευτελίζονται.
- Δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθούσα εκ της Λογικής, της Ελευθερίας και της Αμεσοδημοκρατίας (και ενσαρκωθείσα εν τω λαώ) η Επανάστασις ονοματίζεται - ως η Λύσις.
- Σταυρωθείσα (και εν κατακραυγή ευρισκομένη...) επί τρόικας, Μ.Μ.Ε. και μνημονιακών κυβερνήσεων.
- Και αναστήσασαν Αυτήν οι λαοί - αιφνιδίως!
- Και ανελθούσα εν ταις πόλεις και τας χώρας - εις πάντα τα έθνη -κράτη (τιμωρούσα σκληρά τους ενόχους).
- Και πάλιν ερχόμενην μετά δόξης, ίνα κρίνει προδότας, εξαγορασμένους, πλουτοκράτας, δωσιλόγους - της Λαοκρατίας και της Δικαιοσύνης ουκ έσται τέλος.
- Και εις τα "μνημόνια" - τα κατάπτυστα- πιστεύουσιν, (οι ολιγάρχες), της  εξαθλίωσης, της προδοσίας, της γενοκτονίας και της κοινωνικής διάλυσης τα εκ του καπιταλισμού και των τραπεζιτών, ως και των διαπλεκομένων κερδοσκόπων - εργολάβων (και λοιπών λαμογίων - πλουτοκρατών) εκπορνευόμενα - τα λαλήσαντα εναντίον των αγανακτισμένων πολιτών - εν ταις πλατείαις.
- Εις μίαν γερμανογαλλική, ανθρωποκτόνον, τυρρανική και παγκοσμιοποιημένη Ε.Ε. -ομολογώ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ και ΝΙΚΗ πάντων των εθνών - Εναντίον αυτής και των υποστηρικτών της.
- Προσδοκώ ανάστασιν ελεύθερων λαών - εθνών -κρατών και (επερχομένη...) ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ.
- Γένοιτο ταχέως (Αμήν!)

(πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα)

Συνολικές προβολές σελίδας